>>Inorganic Organic<< - Valko Chobanov

Valko_Chobanov_1
Valko_Chobanov_2
Valko_Chobanov_3
Valko_Chobanov_4
Valko_Chobanov_5
Valko_Chobanov_6
Valko_Chobanov_7
Valko_Chobanov_8
Valko_Chobanov_9
Valko_Chobanov_10
Valko_Chobanov_11
Valko_Chobanov_12
Valko_Chobanov_13
Valko_Chobanov_14
Valko_Chobanov_15
Valko_Chobanov_16
Valko_Chobanov_17

The artist presents а series of artworks exploring the “natural environment” in the video game world. The artworks are a result of direct observations and alternative to the photographic practice in the virtual world. The main focus of the exhibition is to explore the process of simulation of the invisible for the human eye changes in nature, which could be guided by physical and chemical laws. These events, when occurring in the digital world, work on a different time scale, are predetermined and sculpted by designers and are merely visual simulations only working on a surface level guided by digital processes that do not contain accidental chaotic changes.
The project’s concept is centered on the problem of possible implementation of natural processes in virtual reality, when these events are normally too slow or realized on a micro level to be noticeable in real time by the humans. The absence of mechanics that allows the game world to fall apart and corrode makes it different from any other media, because it cannot actually age. This inspires the artist to seek an analogical approach to weathering and corrosion in the digital world.

The exhibitions is possible due to the financial support of Gaudenz B. Ruf Award for new Bulgarian art.

/ Valko Chobanov was born in Plovdiv in 1991. In 2014 he has graduated with a BA from the “Scenography” program of the Academy of Music, Theater and Dance Arts in Plovdiv. Now he is getting an MA degree in “Digital Arts” at the National Arts Academy in Sofia, Bulgaria. Valko works in the fields of painting, illustration, media arts and performance art. He has participated in a lot group exhibitions in Bulgaria and abroad.

Галерия за съвременно изкуство Cu29 – Пловдив има удоволствието да ви покани на откриването на >> Инорганик Органик <<, самостоятелна изложба на Вълко Чобанов. Откриване: 11 февруари от 18:30ч. >>Инорганик Органик<< Авторът показва поредица от произведения изучаващи „природната среда” във видеоигрите. Картините са резултат от директни наблюдения, използващи алтернативна фотографска практика, приложена във виртуалния свят. Основният фокус на изложбата е да изследва процеса на симулация на невидимите за човешкото око промени в природата, които се ръководят от физични и химични закони. Тези събития обаче – случващи се в дигиталния свят – са в едно различно време-пространство и са предварително предопределени и скулптурирани от дизайнер; те са само визуални симулации, работещи единствено на повърхностно ниво, ръководени от цифрови процеси, несъдържащи случайни хаотични промени. Изложбата се съсредоточава върху проблема за възможното прилагане на природни процеси във виртуалната реалност, като тези събития в действителност са или прекалено бавни или на микро ниво и не могат да бъдат наблюдавани от човек в реално време. Липсата на механика, която позволява на света на игрите да корозира и да се разпада, всъщност го отличават от всяка друга художествена медия, защото изображението в този свят реално не може да променя възрастта си и да остарява. Именно това инспирира автора да търси аналогичен подход към атмосферните влияния и корозията в дигиталния свят. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на наградата „Гауденц Б. Руф” за ново българско изкуство. / Вълко Чобанов е роден в Пловдив през 1991. През 2014 завършва ‘Сценография’ в АМТИИ, а в момента е магистър в програма ‘Дигитални изкуства’ на НХА. Работи в сферата на живописта, илюстрацията, видео арта и пърформанса. Участвал е в рaзлични групови изложби в България, както и в няколко чуждестранни проекта. >>Inorganic Organic<<

Coffe&Gallery Cu29